Best Jobs in Nepal

Member Since: 2019-12-10

Catagory: Advertising and PR Services

Verified

Job Description Views : 826


प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद अन्तर्गत लहान प्राविधिक शिक्षालय, लहान, सिरहाको लागि तपसिलमा उल्लेखित प्रशिक्षक/कर्मचारीहरू खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा छनोट गर्नुपर्ने भएकोले तपसिल अनुसारको योग्यता र १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट प्रथमपटक सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र रीतपूर्वकको दरखास्त फाराम पेस गर्न आह्वान गरिन्छ

Post:कृषि प्रशिक्षक (बाली विज्ञान) (अधिकृत स्तर तृतीय प्राविधिक) 

Requirements

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि (बाली विज्ञान) विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण ।

To Apply

नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि, चारित्रिक प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि र फोटो २ प्रति । विस्तृत जानकारीकालागि प्रदेश कार्यालयको मोबाइल न. २८५४०२११८२ मा सम्पर्क राख्नुहुन ।


Location : Janakpur , Dhanusa
Category : Agriculture/ Forestry/ Fishing
Experience Level : Experienced level
Offered Salary : Negotiable
Position : 1
Apply Before : 2020-Jul-29

Related Jobs


Jobs Not Found!