Best Jobs in Nepal

Member Since: 2019-12-10

Catagory: Advertising and PR Services

Verified

Job Description Views : 758


नेपाल मेडिकल काउन्सिलको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्नका लागि लेखापरीक्षकको आवश्यकता भएकोले मान्यता प्राप्त संस्थाबाट चाटर्ड एकाउन्टेन्टको रूपमा दर्ता तथा पान्यता पाएका लेखापरीक्षकहरूले आफ्नो वैयक्तिक विवरणसहित योग्यता. दक्षता र मान्यताप्राप्त गरेका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरू प्रमाणित गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र कार्यालय रापयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल समक्ष पेस गर्नहुन गचित गरिन्छ। 

Post: लेखापरीक्षण

Contact 

फोन न-४३११५४, ४३५७१६४

 इंगल- nmc@nmc.org.np


Location : Kathmandu , Kathmandu
Category : Accounting and Auditing Services
Experience Level : Senoir Level
Offered Salary : Negotiable
Position : 1
Apply Before : 2020-Jul-19

Related Jobs


Jobs Not Found!