Best Jobs in Nepal

Member Since: 2019-12-10

Catagory: Advertising and PR Services

Verified

Job Description Views : 72


प्रस्तुत विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम) प.स. २०७६/०७७ च.न/ PMEP २३ मिति २०७७/०४/१२ को पत्रानुसार यस खिजिदेम्वा गाउँपालिका मा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रका लागि आवश्यक प्राविधिक सहायक पद करारमा पदपुर्ति

Post: प्राविधिक सहायक (खिजिदेम्वा गाउँपालिका)

Requirements

 सिभिल इन्जिनियरिडमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा ओभरसियर वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण भएको 

अनुभव र सीपः प्राविधिक सहायकमा देहायका अनुभव र सीप आवश्यक पर्नेछ

कम्तीमा ३ महिने तालिम लिई आधारभूत कम्प्युटर सीप भएको, 

पूर्वाधारको निर्माण र मर्मतका लागि आयोजनाको लागत अनुमान, सुपरीवेक्षण र अन्तिम लागत विवरण तयार गर्न समेर विश्लेषण गर्न सक्ने, आयोजनको लक्ष्य र परिणाम हासिल गर्न टोलीमा काम गरेको अनुभव, पारस्परिक सम्बन्ध सम्बन्धी सीप सहित कम्तीमा ६ महिनाको अनुभव भएको। 

उमेर:- कम्तीमा १८ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको

आवेदन साथ संलग्न कागजातहरु:-आवेदक स्वयले प्रमाणित गरेको देहाय बमोजिम कागजतकव प्रतिलिपिहरू • नागरिकता न्युनतम योग्यताको लब्यांक प्रमाणपत्र, चारित्रिक प्रमाण पत्र, अनुभव खुल्ने कागजात २प्रति पासपोर्ट आकारको फोटो

To Apply: 

योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले १५ दिनभित्र माग बमोजिमका विवरण र राजश्व तिरका रसिद सहित यस कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ।

Note:

दरखास्त दिने स्थान:-खिजिदेम्वा गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय

दरखास्त दिने अन्तिम मिति:10/05/2077-

आबेदन दस्तूर: 400

छनौटको किसिमः- प्रारम्भिक योग्यताको सूची प्रकाशन र लिखित परीक्षा।

सेवा सुविधा:- गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया को दफा (११), (१२) र (१३) बमोजिम हुनेछ । पदले सम्पादित गर्नुपर्ने कार्यविवरण:- गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया को दफा (१) बमोजिम हुनेछ।

नोट:- आवेदनको ढाँचा, छनौट परिक्षाको पाठ्यक्रम र प्राविधिक सहायक पदको कार्यविवरण, सेवा सुविधा लगायत अन्य विस्तृत जानकारीको लागि गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया www.pmep.gov.np वा 

 


Location : खिजिदेम्वा , Okhaldhunga
Category : Government of Nepal Jobs
Experience Level : Experienced level
Offered Salary : Negotiable
Position : 1
Apply Before : 2020-Sep-13