Best Jobs in Nepal

Member Since: 2019-12-10

Catagory: Advertising and PR Services

Verified

Job Description Views : 957


परिवर्तनका लागि कार्यरत महिला समूह (वाच) गह सरकारी संस्थाको लागि तल उल्लेखित पदमा कर्मचारीहरको आवश्यकता भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपालि नामारिकहरुले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र वायोडाटा सहित आवेदन ईमेलमा पठाई दिनुहोला महिलालाई प्रथामिकता दिईनेछ|

Post: आईटि

Requirements

आइटि सम्वन्धि ज्ञान भएको, 

Note

आईटिको पार्टटाईम तथा फुलटाईम गर्न सक्नेले आवेदन गर्न सक्ने छ । 

सम्र्पक: 

वत्तिसपुतलि काठमाण्डौ फोन नं. ०१-४४८२६४४, १८५१०८६६१६,५८४७२५५६७५ ईमेल: watchftp@gmail.com


Location : Kathmandu , Kathmandu
Category : Information Technology
Experience Level : Senoir Level
Offered Salary : Fixed
Position : 1
Apply Before : 2020-Aug-17

Related Jobs


Jobs Not Found!