Best Jobs in Nepal

Member Since: 2019-12-10

Catagory: Advertising and PR Services

Verified

Job Description Views : 235


यस काठमाडौं/तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने देहाय बमोजिमका पदहरुमा योग्य उम्मेद्वारहरुबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक रुपमाकेही संख्यामा पदपूर्ती गर्नको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हुँदा सूचना प्रकाशित भएको मितिले१५(पन्ध) दिनभित्र कार्यालय समयमा यस आयोजनामा स्वयम् व्यक्ति उपस्थित भई आफुले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, नेपालीनागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, आफुले प्राप्त गरेको अनुभवको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो प्रति-२(दुई) नेपाली फायलमा राखी रु १० को टिकट टास गरी लिखित निवेदन पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Post:Sr. Tunnel Design Expert

Requirements

Minimum Qualification: Masters Degree in Tunnel Engineering

At least 15 years of Professional Experience,

5 Years Experience as senior Tunnel design expert in Tunnel projects

 Experience of construction supervision of at least 15 km tunnel length in water supply/hydro/irrigation/highway Tunnel projects

 Design Experience of at least 1 Tunnel is desirable

साथै, उल्लेखित पदपूर्ति सम्बन्धी कुनै दुविधा भएमा/जानकारी लिनु परेमा यस कार्यालयको फोन न.१-४२१२२३५ तथा आयोजनाको ईमेल ठेगानाःktft-adm@nepalamy.mil.np मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।


Location : Kathmandu , Kathmandu
Category : Government of Nepal Jobs
Experience Level : Senoir Level
Offered Salary : Negotiable
Position : 1
Apply Before : 2020-Jul-07